Quy trình đăng nhập và đăng xuất của người chăm sóc

Hướng dẫn xác nhận qua điện thoại

Hướng dẫn cuộc gọi xác minh

QUAN TRỌNG: Các cuộc gọi phải được thực hiện bằng điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Agape Home Healthcare. Nếu không, nó sẽ không được ghi đúng cách.

Agape health Management, Inc.

Thủ tục đăng nhập

 1. Gọi một trong những số sau phù hợp với bạn:

  • (888) 991-6543 - Tiếng Anh

  • (888) 282-4487 - Tiếng Nga

  • (888) 997-2375 - Tiếng Tây Ban Nha

  • (888) 804-3691 - Tiếng Trung

 2. Nhập ID của bạn.

 3. Nhập '1' và gác máy.

Thủ tục đăng xuất

 1. Gọi một trong những số sau phù hợp với bạn:

  • (888) 991-6543 - Tiếng Anh

  • (888) 282-4487 - Tiếng Nga

  • (888) 997-2375 - Tiếng Tây Ban Nha

  • (888) 804-3691 - Tiếng Trung

 2. Nhập ID của bạn.

 3. Nhập '2' để đăng xuất.

 4. Nhập mã của nhiệm vụ bạn đã thực hiện hôm nay. Ít nhất 5 nhiệm vụ cá nhân nên được nhập. (Ví dụ 10,12,14,16,18)

 5. Nghe thông báo xác nhận và cúp máy.